173983 Objekte të kataloguar.

Vitet 1995 – 1998 shërbyen vetëm si fazë eksperimentale në kartelizimin dhe katalogimin e trashëgimisë kulturore sepse infrastruktura e ngritur kishte baza teknike të nivelit të ulët, pa kapacitetet e nevojshme për regjistrimin e të dhënave në mënyrë dixhitale dhe ishte i vështirë sigurimi i katalogimit bashkëkohor të të dhënave dhe shfrytëzimin e tyre për qëllime identifikimi, menaxhimi dhe studimi. Meqënëse mungonte përvoja për kartelizimin dhe katalogimin informatik të objekteve të trashëgimisë u hartua kartela tip, e cila me vonë u përmirësua, duke shtuar tregues të tjerë shkencorë.

Sot QKIPK funksionon me një strukturë prej 10 punonjësish të pozicionuar në dy sektorë, Sektori i Inventarizimit dhe Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve dhe Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, por misioni i saj është një i vetëm:

“Katalogimi informatik (dokumentimin sipas kritereve shkencore) i trashëgimisë kulturore të popullit shqiptar, mbikëqyrja dhe monitorimi i respektimit të të drejtave të pronësisë dhe të lëvizjes, me qëllim identifikimin, studimin, botimin dhe promovimin, ruajtjen dhe administrimin e databazës kombëtare të pasurive kulturore për parandalimin e eksportimit të paligjshëm të pasurive kulturore private dhe publike të cilat shkaktojnë një varfërim të trashëgimisë kulturore kombëtare”.

Në plan të parë